HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

HCC yn helpu athrawon i roi’r ffeithiau i blant am ddiet cytbwys

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) yn ceisio helpu ysgolion Cymru i addysgu plant am ddiet iach a chytbwys trwy ariannu cyrsiau hyfforddi athrawon, ynghyd â helpu i ddarparu adnoddau ar gyfer addysgu am fwyd yn y cwricwlwm.

Rhoddwyd mynediad am ddim i'r cwrs ar-lein, Cyflwyniad i fwyta a maethiad iach / Introduction to healthy eating and nutrition, i 19 o athrawon uwchradd yng Nghymru a oedd wedi cofrestru i ddiweddaru eu gwybodaeth am faethiad. Cafodd yr hyfforddiant, sydd fel arfer yn costio £65, ei ysgrifennu a'i ddatblygu gan Sefydliad Maetheg Prydain (BNF), ond ariannwyd athrawon ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon i gymryd rhan gan fyrddau ardoll cig coch y DG. 

Mae’r cwrs yn cefnogi astudiaethau bwyd yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 a Chanllaw 7 o Addysgu bwyd mewn ysgolion uwchradd: fframwaith o wybodaeth a sgiliauteaching in secondary schools: a framework of knowledge and skills.

Mae Elwen Roberts o HCC wedi arwain nifer o gyrsiau a seminarau hyfforddi i athrawon bwyd yng Nghymru dros y blynyddoedd. Dywedodd: “Roeddem yn falch o gynnig y cwrs ar-lein hwn i athrawon yng Nghymru.  Mae cig coch yn cynnwys cymaint o faetholion a mwynau hanfodol fel rhan o ddiet iach a chytbwys; mae'n bwysig bod ein hathrawon yn gwbl ymwybodol o'r manteision ac yn gallu rhannu'r ffeithiau’n hyderus gyda'u myfyrwyr.

Roedd y cwrs ar gael i addysgwyr ar y gronfa ddata e-bost, Cig ac Addysg, sef partneriaeth ledled y DG ar gyfer hyrwyddo manteision cig coch fel rhan o ddiet iach. Fodd bynnag, mae angen i athrawon sylweddoli fod gwefan Cig ac Addysg bellach wedi cau a chafodd adnoddau i gefnogi eu haddysgu a'u dysgu am gig coch eu trosglwyddo i wefan sydd newydd gael ei diweddaru, sef ‘Food – a fact of life’.

Mae’r adnoddau hyn yn cynnwys adnoddau dwyieithog wedi eu datblygu gan HCC, sy’n amrywio o gynlluniau gwersi, posteri a ryseitiau cig coch cyflym a hawdd y gellir eu creu yn ystod gwersi.

“Mae gennym gyfoeth o adnoddau dwyieithog y gall athrawon eu lawrlwytho a'u defnyddio am ddim, pob un ohonyn nhw’n hyrwyddo manteision cynnwys cig coch fel rhan o ddiet iach a chytbwys. Y gobaith yw y byddan nhw hefyd yn annog ac yn cynorthwyo athrawon i gyflwyno cig coch a dangos sut i'w goginio yn ystod gwersi.”

Mae'r adnoddau hyn ar gael hefyd ar Hwb, Llwyfan Dysgu Cymru Gyfan, ac ar wefan masnach HCC: http://www.hcctrade.co.uk/

Yn ogystal, mae HCC yn gweithio gyda ‘Food - a fact of life’ er mwyn trefnu cynhadledd i athrawon yn hwyrach eleni.

More News

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Mae’r seren barbeciw Chris Roberts wedi gosod her i bobl Cymru greu brechdan stêc arbennig, gan fod cyfyngiadau ar symudiadau’n golygu mwy o amser yn y gegin i glirio’r cypyrddau a chefnogi ffermwyr Cymru ar yr un pryd. Read full article

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Cafodd Elwen Roberts, y gogyddes boblogaidd a Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer Defnyddwyr, ei henwebu ar gyfer un o brif wobrau’r diwydiant bwyd. Read full article

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Gyda chwsmeriaid yn troi yn ôl at gigyddion annibynnol ar ôl i niferoedd y siopau ostwng yn y gorffennol, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio cylchgrawn rhad ac am ddim newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr. Read full article