Diwydiant cig yn gobeithio creu argraff yn Siapan

Diwydiant cig yn gobeithio creu argraff yn Siapan

Mae llai na 200 niwrnod tan ddechrau Cwpan Rygbi’r Byd yn Siapan. A’r wythnos hon bydd tîm arall o Gymru yn gobeithio creu argraff gynnar yn y wlad, wrth i nifer o allforwyr cig coch fynd i ffair fasnach bwysig Foodex yn Tokyo, lle mae disgwyl 85,000 o ymwelwyr.

Bu’r wlad ar gau i gwmnïau cig oen ac eidion Prydeinig am sawl blwyddyn oherwydd cyfyngiadau mewnforio Llywodraeth Siapan. Ond codwyd y gwaharddiad yn gynharach eleni, gan olygu fod modd i allforion eiconig Cymru – Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI – fedru archwilio potensial y farchnad.

Bydd Rheolwr Datblygu’r Farchnad Hybu Cig Cymru (HCC), Rhys Llywelyn, yn rhan o’r tîm, ac esboniodd fod y diwydiant cig yn gobeithio manteisio ar y proffil uwch y bydd Cwpan Rygbi’r Byd yn ei gynnig i Gymru,

“Mae agor y farchnad yn Siapan yn dod ar adeg da ar sawl agwedd,” meddai. “Yn amlwg, oherwydd Brexit mae’n rhaid i ni weithio’n galetach nag erioed, gyda chymorth Rhaglen Allforio Atodol Llywodraeth Cymru, i ddarganfod marchnadoedd tramor newydd.

“Ond hefyd mae Cwpan y Byd yn Siapan yn cynnig platfform i ni eleni i fedru tynnu sylw at ein cynnyrch, gyda’r neges fod cig coch o Gymru yn uchel mewn protein a fitaminau ac yn ddelfrydol ar gyfer bywyd iach,” meddai.

Ychwanegodd Rhys, “Ry’n ni wedi cydweithio’n agos â sêr rygbi i hyrwyddo cig yn y gorffennol, gyda Dan Lydiate ac Elinor Snowsill yn helpu marchnata Cig Eidion Cymru PGI. Ac wrth gwrs bu Shane Williams – sy’n adnabyddus yn Siapan yn dilyn ei ddwy flynedd yn chwarae i Mitsubishi Dynaboars – yn serennu mewn ymgyrch ddiweddar dros Gig Oen Cymru PGI.”

Dywedodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n falch fod modd allforio cig oen ac eidion o Gymru i farchnad Siapan bellach. Ry’n ni eisiau arddangos ein bwyd a diod ar y llwyfan fyd-eang, a gall y ffair fasnach yma fod yn gam gynta o ran dangos pam fod enw da gan ein cynnyrch am ei flas a’i safon. Yn dilyn y digwyddiad yma bydd taith datblygu masnach ar gyfer cwmnïau bwyd a diod ym mis Mehefin.”

Ychwanegodd, “Mae Brexit llai na mis i ffwrdd erbyn hyn ac mae’n fwy pwysig nag erioed i ni hyrwyddo’r brand Cymreig gymaint â phosib. Mae Cwpan y Byd yn digwydd yn nes ymlaen eleni ac ry’n ni am sicrhau nad dim ond tîm rygbi Cymru sy’n gadael ei marc ar y Dwyrain Pell yn 2019.”

Mae twf wedi bod ym mhoblogrwydd cig oen yn Siapan, gyda’r cyfanswm sy’n cael ei fwyta yn y wlad yn tyfu ers tair blynedd. Mae tai bwyta sy’n arbenigo mewn coginio yn arddull ‘Jingisukan’, sef cig oen neu gig dafad wedi’i grilio, wedi agor mewn nifer o ddinasoedd.

Mae gobaith hefyd y bydd cyfleon yn y farchnad i Gig Eidion Cymru, gyda chwsmeriaid Siapan yn mwynhau rhai toriadau sy’n llai poblogaidd yn y farchnad Brydeinig ac Ewropeaidd.

“Tra fod neb yn disgwyl Siapan i ddod yn farchnad enfawr i ni dros nos, mae’n sicr yn un sy’n werth ei archwilio o ran Cig Eidion Cymru a Chig Oen Cymru,” meddai Rhys Llywelyn. “Mae HCC ac allforwyr o Gymru yn edrych ymlaen at wneud cysylltiadau newydd a chynnig samplau i brynwyr yng ng?yl Foodex, ac adeiladu ar hynny yn ystod 2019.”

Ariennir stondin HCC yn Foodex yn Siapan, yn ogystal â rhai digwyddiadau rhyngwladol eraill, gan gronfa £2 miliwn o arian ardoll cig coch AHDB sydd wedi ei neilltuo ar gyfer prosiectau ar y cyd wedi eu rheoli gan gyrff ardoll Prydain – AHDB, HCC a QMS.

Mae’r gronfa yma yn drefniant dros-tro tra fod ateb parhaol yn cael ei ddarganfod i’r mater o ardoll yn cael ei gasglu mewn lladd-dai yn Lloegr ar anifeiliaid gafodd eu magu yn yr Alban a Chymru.

More News

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Cystadleuaeth i greu ‘brechdan i’r brenin’ gyda Chig Eidion Cymru

Mae’r seren barbeciw Chris Roberts wedi gosod her i bobl Cymru greu brechdan stêc arbennig, gan fod cyfyngiadau ar symudiadau’n golygu mwy o amser yn y gegin i glirio’r cypyrddau a chefnogi ffermwyr Cymru ar yr un pryd. Read full article

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Cyfle gan Elwen, Y Gogyddes Boblogaidd, i Ennill Gwobr Nodedig

Cafodd Elwen Roberts, y gogyddes boblogaidd a Swyddog Gweithredol HCC ar gyfer Defnyddwyr, ei henwebu ar gyfer un o brif wobrau’r diwydiant bwyd. Read full article

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Lansio Cylchgrawn Newydd i Helpu Cigyddion i Ysbrydoli Cwsmeriaid y Stryd Fawr

Gyda chwsmeriaid yn troi yn ôl at gigyddion annibynnol ar ôl i niferoedd y siopau ostwng yn y gorffennol, mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi lansio cylchgrawn rhad ac am ddim newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr. Read full article