`

Gweithwyr y maes iechyd yn argymell cig coch

Gweithwyr y maes iechyd yn argymell cig coch

Buasai 95% o weithwyr iechyd a fynychodd gynhadledd feddygol yng Nghaerdydd yn argymell cig coch fel rhan o ddiet iach a chytbwys.

Gwnaed arolwg gan Hybu Cig Cymru (HCC) yng nghynhadledd “Nursing in Practice” yng Nghaerdydd a chofnodwyd gwybodaeth ac agwedd y bobl oedd yn bresennol tuag at gig coch a’i gynnwys mewn diet fel rhan o ymgyrch ehangach ar hyrwyddo gwerth maethol cig coch.

Mae cynhadledd “Nursing in Practice” yn ddigwyddiad datblygiad proffesiynnol blynyddol ar gyfer nyrsus gofal cynradd a gweithwyr iechyd, yn cynnwys nyrsus meddygon teulu, ymwelwyr iechyd a nyrsus cymunedol.

Yn ogystal â bod yn ffynhonnell bwysig o brotin, dangosodd yr arolwg bod nyrsys hefyd yn ymwybodol o’r ffaith fod cig coch Cymru’n cynnwys amrywiaeth o faetholynnau pwysig eraill fel haearn, sinc, asidau amino, fitamin D a fitamin B12 sydd ar gael mewn cynnyrch anifeiliaid yn unig. Mae diffyg Fitamin B12 yn y deiet yn gallu arwain at flinder llethol, llai o egni a gwendid yn y cyhyrau.

I rannu gwybodaeth am faeth a deiet dynol, bu dros 100 o bobl yn y digwyddiad yn rhan o seminar pryfoclyd gan y deietegydd cydnabyddedig ac Aelod o’r Panel Cynghori Cig, Dr. Carrie Ruxton dan y teitl ‘Red Meat: Friend or Foe?’, a heriodd rhai o’r camsyniadau am gig coch.

Yn ystod ei chyflwyniad, dywedodd Dr Ruxton wrth y gynulleidfa o nyrsys i baratoi eu hunain am “nifer fawr o negeseuon dros y misoedd i ddod a fydd yn awgrymu y dylai pawb fwyta llai o gig neu droi’n figan neu at fwyta deiet llysieuol. Ond yn y DU, bydd y rhan fwyaf o’ch cleifion yn bwyta’r cyfanswm cywir o gig. Does dim angen i ni ofyn iddyn nhw leihau faint maen nhw’n bwyta.”

Meddai Dr Ruxton: “Mae cig coch yn cyfrannu at iechyd y galon; golwg normal; twf a chynnal cyhyrau; imiwnedd; gwrthocsidyddion naturiol; cyhyrau a dannedd cryf; rheoli hormonau; croen, gwallt a gwinedd iach.

“Mae’n hollol ddiogel ac mae’n gwneud cyfraniad da iawn at iechyd.”

Meddai Swyddog Gweithredol y Defnyddwyr HCC, Elwen Roberts: “Mae cig coch yn bwysig o fewn deiet iach a chytbwys ac roedden ni’n falch iawn i weld fod y gweithwyr iechyd yn y Gynhadledd yn cytuno gyda’r neges honno.

“Gall bawb fod yn hyderus fod cig coch Cymru, yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, yn cynnig cymaint o fanteision i’n hiechyd ac mae wedi’i gynhyrchu mewn dulliau sy’n gofalu am les anifeiliaid a’r amgylchedd.”

Daw’r negeseuon yma yn ystod ymgyrch eang i hyrwyddo cig coch Cymru fel rhan o ddeiet gytbwys gan HCC gyda seren rygbi Cymru, Shane Williams.

Mae’r ymgyrch ‘Caru Cig Canol Wythnos’ yn cael ei rhedeg ar y cyd gyda AHDB yn Lloegr a QMS yn yr Alban i dynnu sylw at ba mor sydyn, hawdd ac iachus ydi paratoi prydau cig coch i gwsmeriaid y DU.

Mae’r ymgyrch, sydd â’r nod o apelio at gynulleidfaoedd ifanc, yn defnyddio’r cyfryngau cymdetihasol i dynnu sylw at werth maeth a hwylustod cig coch yn unol â cyngor iechyd, a’r cyfle i fwynhau mwy o brydau cig coch ganol wythnos. Mae negeseuon iechyd yn cael eu rhannu gan y selebs wrth iddyn nhw goginio tri pryd cig coch iachus gydag aelod o’r cyhoedd.

Dechreuodd yr ymgyrch ‘Caru Cig Canol Wythnos’ yn y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd a gellir gweld y fideos ar sianelau cyfryngau cymdeithasol Cig Oen Cymreig.

More News

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been supporting the Welsh red meat abattoir and processing sector through regional forums, at which opportunities were explored for obtaining support to add value to produce, and new traceability technology was discussed. Read full article

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

A major research project has taken a step towards its goal of enhancing the Welsh beef industry’s excellent reputation, through a training course which explored world-leading techniques for grading meat by eating quality. Read full article

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

An insight into a family-run business that supplies pork from Wales to Prince Charles and an initiative which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government, that helps Wales-based suppliers and retailers work towards a more sustainable pork market Read full article