`

Cynnig cyfleoedd newydd i broseswyr cig Cymru

Cynnig cyfleoedd newydd i broseswyr cig Cymru

Mae Hybu Cig Cymru (HCC) wedi bod yn cefnogi lladd-dai a phroseswyr cig coch trwy gynnal fforymau rhanbarthol lle ystyriwyd sut i gael cymorth i ychwanegu gwerth at y cynnyrch, a lle trafodwyd y dechnoleg newydd i olrhain tarddiad cig.

Roedd cynrychiolwyr o’r rhan fwyaf o broseswyr cig Cymru yn bresennol yn y cyfarfodydd ym Mhen-coed ger Pen-y-bont ar Ogwr a Chorwen yn Sir Ddinbych, i glywed siaradwyr o HCC, Cymdeithas y Cyflenwyr Cig Annibynnol (AIMS), yr Asiantaeth Safonau Bwyd (FSA) ac Arloesi Bwyd Cymru.

Bu Rhiannon Facey-Richards a Katie Pressdee o Brifysgol Metropolitan Caerdydd yn amlinellu’r rhan sydd gan eu Canolfannau Zero2Five ac Arloesi Bwyd Cymru i’w chwarae ym ‘Mhrosiect Helix’ Llywodraeth Cymru.  Prosiect yw hwn a allai helpu lladd-dai ac unedau torri cig yng Nghymru i greu cynhyrchion a phrosesau newydd blaengar yn ogystal â lleihau gwastraff.

Cafwyd esboniad gan siaradwyr o'r FSA am y rheolau newydd arfaethedig ar rannu carcasau a gafodd eu croesawu’n eang o fewn y diwydiant, ynghyd â newidiadau rheoleiddiol eraill.   Bu arbenigwyr o HCC yn rhoi trosolwg o dueddiadau’r diwydiant a mentrau marchnata ac hefyd amlinellu'r dechnoleg newydd arobryn nodedig ar gyfer olrhain tarddiad Cig Oen Cymru PGI.

Dywedodd John Richards, Rheolwr Datblygu’r Diwydiant a Rhyng-Berthynas HCC, fod y cyfarfodydd hyn yn rhan hollbwysig o gymorth HCC i broseswyr, yn enwedig y mentrau bach a chanolig a oedd yn chwarae rhan hanfodol yn y gadwyn gyflenwi.

“Roedd hyn yn gyfle i HCC ac amryw o gyrff eraill ymgysylltu â chynrychiolwyr lladd-dai ac unedau torri cig i gyfnewid syniadau, a gwneud yn si?r eu bod yn ymwybodol o'r holl gyfleoedd newydd sy'n bodoli,” meddai John.

Ychwanegodd: “Mae hwn yn gyfnod heriol i’r sector, ac felly roedd hi’n bwysig clywed am y grantiau arloesi drwy Brosiect Helix; y dechnoleg newydd i olrhain tarddiad Cig Oen Cymru sy’n cael ei chynnal gan ein partneriaid yn Oritain; a’r newidiadau o ran rheoliadau.”

Dywedodd Catherine Butler, perchennog Hugh Phillips Gower Butcher: “Roedd hi’n braf gallu cyfarfod â pherchnogion busnesau eraill i drafod materion perthnasol.  Mae mynychu'r digwyddiadau hyn a gwneud cysylltiadau yn y diwydiant yn bwysig iawn ar gyfer datblygu ein busnesau.”

Dywedodd Sian Evans o G.R. Evans & Co o Gorwen; “Roedd yn gyfle da i gyfarfod â phobl o ladd-dai eraill a chlywed mwy am waith HCC, cael diweddariad ar ganllawiau’r FSA a chyfleon cyllid posib, ac ry’n ni’n edrych ymlaen at weld mwy o ddigwyddiadau o’r fath yn cael eu cynnal yn y dyfodol.”

More News

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Forums help Welsh meat processors to explore new opportunities

Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) has been supporting the Welsh red meat abattoir and processing sector through regional forums, at which opportunities were explored for obtaining support to add value to produce, and new traceability technology was discussed. Read full article

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

Project aims to ensure world-leading quality for Welsh Beef

A major research project has taken a step towards its goal of enhancing the Welsh beef industry’s excellent reputation, through a training course which explored world-leading techniques for grading meat by eating quality. Read full article

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

Only 23,000 pigs in Wales, but pork is increasing in demand. How is Wales approaching the challenge?

An insight into a family-run business that supplies pork from Wales to Prince Charles and an initiative which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government, that helps Wales-based suppliers and retailers work towards a more sustainable pork market Read full article